درباره اندیشکده

اندیشکده تدبیر انرژی در دی ماه سال 1397 به عنوان یکی از زیرمجموعه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به منظور اثربخشی بر اصلاح حکمرانی انرژی کشور از طریق آگاه سازی‌ و هشیارسازی عمومی و تصمیم گیرندگان حوزه انرژی، ایجاد سرمایه اجتماعی، تولید محتوای کارشناسی و قابل اتکا در حل مسائل حوزه سیاست گذاری و حکمرانی انرژی کشور تاسیس گردیده است.

چشم انداز

تبديل شدن به نهادی فعال با تاثیرگذاری بالا بر فرآيند تصميم گيری در زمينه تدوين سياست های بخش انرژی

مأموریت

اثربخشی بر اصلاح حکمرانی انرژی کشور از طریق آگاه سازی‌ و هشیارسازی عمومی و تصمیم ­گیرندگان حوزه انرژی، ایجاد سرمایه اجتماعی، تشخيص موضوعات كليدی، آسيب شناسی و ارائه راهكارهای سياستی به تصميم گيران در حل مسائل حوزه سیاست گذاری و حکمرانی انرژی کشور

چشم انداز

تبديل شدن به نهادی فعال با تاثیرگذاری بالا بر فرآيند تصميم گيری در زمينه تدوين سياست های بخش انرژی

مأموریت

اثربخشی بر اصلاح حکمرانی انرژی کشور از طریق آگاه سازی‌ و هشیارسازی عمومی و تصمیم ­گیرندگان حوزه انرژی، ایجاد سرمایه اجتماعی، تشخيص موضوعات كليدی، آسيب شناسی و ارائه راهكارهای سياستی به تصميم گيران در حل مسائل حوزه سیاست گذاری و حکمرانی انرژی کشور

چشم انداز

تبديل شدن به نهادی فعال با تاثیرگذاری بالا بر فرآيند تصميم گيری در زمينه تدوين سياست های بخش انرژی

مأموریت

اثربخشی بر اصلاح حکمرانی انرژی کشور از طریق آگاه سازی‌ و هشیارسازی عمومی و تصمیم ­گیرندگان حوزه انرژی، ایجاد سرمایه اجتماعی، تشخيص موضوعات كليدی، آسيب شناسی و ارائه راهكارهای سياستی به تصميم گيران در حل مسائل حوزه سیاست گذاری و حکمرانی انرژی کشور

فعالیت ها و اقدامات اندیشکده در سه سرفصل کلی

سیاست پژوهی

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی

ظرفیت سازی

اعضای هیئت اُمنا اندیشکده​