اندیشکده تدبیر انرژی

اندیشکده تدبیر انرژی در دی ماه سال 1397 به عنوان یکی از زیرمجموعه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان به منظور اثربخشی بر اصلاح حکمرانی انرژی کشور از طریق آگاه سازی‌ و هشیارسازی عمومی و تصمیمگیرندگان حوزه انرژی، ایجاد سرمایه اجتماعی، تولید محتوای کارشناسی و قابل اتکا در حل مسائل حوزه سیاست گذاری و حکمرانی انرژی کشور تاسیس گردیده است.