چشم انداز اندیشکده

تبديل شدن به نهادی فعال با تاثیرگذاری بالا بر فرآيند تصميم گيری در زمينه تدوين سياست های بخش انرژی