کنفرانس هوشمند انرژی سال ۱۴۰۰

پژوهش انجام شده در اندیشکده اتاق کرمان در قالب مقاله (یک مدل تجاری برای جایگزینی نیروگاه زرند با ظرفیت معادل فتوولیاتیک) در نهمین کنفرانس علمی شبکه های هوشمند انرژی، ارائه و مرد پذیرش قرار گرفت.