نقشه راه انرژی استان

نقشه راه انرژی استان

با افزایش روزافزون جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی، بسیاری از کشورها با مشکل مصرف انرژی روبرو هستند. در سال‌های اخیر موضوع انرژی تحت تأثیر پدیده‌ای با عنوان بحران جهانی انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز جوامع بشري تبدیل شده است. درواقع انرژي ابزاري اساسی براي رشد اقتصادي، بهبود معیشت و سطح رفاه جوامع بشري است. لذا توجه به مباحث امنیت انرژي و اقتصاد انرژي در هر منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چراکه تأمین انرژي موردنیاز جوامع بشري و برنامه‌ریزی مدون آن منتج به بهبود شرایط زندگی و رشد اقتصادي آن منطقه می‌شود.

سابقه پرداختن به مباحث کلان انرژی در اتاق بازرگانی کرمان به سال‌های قبل برمی‌گردد. ازجمله مهم‌ترین این اقدامات تدوین نقشه راه انرژی استان بوده است. به‌کارگیری نقشه راه انرژي به‌عنوان سندي راهنما در توسعه هدفمند و کارآمد بخش انرژي، حائز اهمیت می‌باشد. به بیان دیگر، نقشه راه انرژي ابزاري جهت انجام برنامه‌ریزی‌های بهینه در راستاي کشف، استخراج، تولید و عرضه انرژي، رفع مشکلات فعلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم براي توسعه اقتصادی است.

عواملی همچون بهره‌وری پایین انرژی، وضعیت غیر بهینه تراز انرژی و روند رو به رشد مصرف انرژی به‌خصوص در صنعت و تضمین توسعه پایدار اقتصادی استان سبب شد برنامه‌ریزی جامع و انتخاب استراتژی مناسب اهمیت پیدا کند که منجر به تدوین نقشه راه انرژی استان در سال 1393 شد. مؤید کارآمدی نقشه راه انرژی استان آنجاست که بر اساس برآوردهای انجام‌شده درباره مصرف برق، در تابستان 98 در اوج بار حدود هشت هزار مگاوات کمبود قدرت قابل‌اتکا خواهیم داشت و برای جبران آن، قرار است برنامه‌های افزایش ظرفیت و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گیرد. وزارت نیرو برای دستیابی به این هدف اخیراً اقدام به تهیه دستورالعملی تحت عنوان 098 نموده است که برخی از بندهای این دستورالعمل 5 سال پیش در نقشه راه انرژی استان دیده شده بود.